กุสโล พ. (แดงสวัสดิ์). “รูปแบบการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2017, น. 402-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130076.