เสริฐผล ส., และ คุณุรัตน์ ป. “การปรับตัวเพื่อความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 20-34, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130618.