สมสุข ส., อำพันสุขโข ส., และ ดำจุติ ย. “การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 43-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130620.