ศรีสุข ก., และ โพธิ์สิงห์ ภ. “การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 102-10, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130626.