ศิริญาณ ว., เจริญศิริ ว., และ โพธิ์สิงห์ ภ. “รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 111-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130629.