ภู่ทอง พ., และ วิศวธีรานนท์ อ. “รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 210-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130649.