ทุมเมฆ ป., เคณาภูมิ ส., และ โกศลกิติอัมพร เ. “การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 271-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130654.