นรภัทรพิมล ป., อุ่นกอง ธ., นพรัก ส., และ นาคาพงศ์ น. “การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 306-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130663.