โททำ บ., โกศลกิตติอัมพร เ., และ เคณาภูมิ ส. “การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 105-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161061.