บุดดาพงษ์ จ., มูลสิน ว., เสมานู ณ., และ ฉายรัศมีกุล ว. “บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 201-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161097.