จันทร์เกตุ น., และ อินทร์หม้อ ส. “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 237-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161104.