อุดมวิทยไพศาล ศ. “Theoretical Conceptual Framework of People Behaviors”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 293-06, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/167644.