รติคุณูปกร ร. “บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 259-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/179988.