ผลพิกุล ณ. “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ ‘กรุงเทพมหานคร’”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 1-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/180894.