บุญชัย พ., สมนึก ป., และ ศักดิ์ศิริโสภณ พ. “รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 172-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/183947.