นาถ้ำนาค พ., ศักดิ์ศิริโสภณ พ., และ สมนึก ป. “กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 144-57, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/184257.