คงถาวร ข. “วิวัฒนาการละครใน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 175-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196701.