ภิรมย์รักษ์ เ. “การสร้างสรรค์การขึ้นลอยในการแสดงโขน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 188-00, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196705.