บรรจุแก้ว ก. “วิจารณ์งานเขียน “ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 313-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206435.