จันทร์เพ็ญ น. “นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, น. 13-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206565.