(สนิท ฉนฺทปาโล) พ., บุญปู่ ส., และ งามประโคน ส. “ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, น. 127-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206590.