ครองบุญ ศ. “บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, น. 363-82, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206701.