สารัง น. “ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 73-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/208040.