ลงกรณ์ พ., มูลยาพอ เ., นามเกตุ ส., และ สินธุ์นอก บ. “ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 13-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210198.