ก้อนบุญ จ. “วรรณกรรมเพลง เทพพร เพชรอุบล ในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. 2511-2551)”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 76-89, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210213.