ทุมเมฆ ป., และ โพธ์สิงห์ ภ. “การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 110-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210248.