หวังชื่น ส. “การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 36-49, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/227234.