โททำ อ. “The Analysis Of Chang Yuan Chinese National Opera”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 78-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/240247.