วิฑูรเศรษฐ์ ป. “รูปแบบการพัฒนาผู้นำนันทนาการสำหรับนักฝึกอบรมในประเทศไทย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 325-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/242381.