เพชรูจี ม. “มอญรับเสด็จ : การสร้างสรรค์นาฏกรรมจากประวัติศาสตร์และการรำมอญปทุมธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 99-113, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/243145.