นิยมาภา ต. “ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และคุณภาพการให้บริการเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเขตกรุงเทพมหานคร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 331-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/244512.