บุดดาวงศ์ เ. “การศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยในนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 171-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245688.