ศรีเจริญวงศ์ ว. “การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 73-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245768.