ชูกิตติคุณ ร., และ นิลพลับ ช. . “อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมสีเขียว”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245864.