กนิษฐบุตร พ. “การเขียนหน้าและการแต่งหน้าโขน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 101-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/247797.