รุ่งหมี พ., และ จิตตรุทธะ ช. “วัฒนธรรมองค์การในการรับรู้ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 176-90, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248510.