นิยมตรง เ., และ ชาญนุวงศ์ พ. . “การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 201-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248658.