ภูริรักษ์พิติกร ป., ทีจันทึก ส. ., และ เกตุปราณีต ส. “ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 276-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248835.