บุญศรี ส., ทุมขุนทด จ. ., และ ญาดี ต. . “ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 161-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/249733.