ปาสาบุตร พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. ., โยธาภักดี ฑ. ., และ ขอนแก่น ป. . “องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 267-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250538.