สายเกียรติวงศ์ พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. ., ขอนแก่น . ป. ., และ โยธาภักดี ฑ. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 181-93, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250748.