ทุมเมฆ ป., เลียงจินดาถาวร อ., และ ลี้ภัยเจริญ ส. . “ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 191-00, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/251456.