แป้นประสิทธิ์ ศ., จรัสอภิรัตกุล จ. ., โกศลสุรเสนีย์ เ. ., ภู่วพงษ์ศิริ ส. ., และ สัมมะสุต ท. . “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 324-38, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/255459.