เชาว์กรรม ณ. ., สายทองคำ จ. ., และ จันทร์สุวรรณ ศ. . “การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 98-109, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/262838.