มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: Announcements https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru <p>วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ&nbsp; เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</p> th-TH Mon, 02 May 2022 13:53:43 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 News Feed: ประชาสัมพันธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1971 <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0">ประชาสัมพันธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล </span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0">ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ </span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0">ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายสถาบันอย่างน้อย ๓ ท่าน</span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0"> วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0"> จึงขอแจ้งค่าตีพิมพ์วารสารจาก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๐๐๐ บาท</span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-0-0"> โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ </span><span class="py34i1dx"><span data-offset-key="eu4lf-1-0">www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/index</span></span></div> <div dir="auto"><span data-offset-key="eu4lf-2-0"> หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิวัชญา ธงศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ - ๑๕๓๕ หรือ ๐๖๕-๓๒๖๙๕๓๐</span></div> <div dir="auto"><a href="https://www.facebook.com/HumanUbonRatchathaniRajabhat/photos/a.105402448347294/334529758767894" target="_blank" rel="noopener">https://www.facebook.com/HumanUbonRatchathaniRajabhat/photos/a.105402448347294/334529758767894</a></div> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1971 Mon, 02 May 2022 13:53:43 +0700 News Feed: หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1827 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1827 Tue, 22 Sep 2020 16:38:55 +0700 News Feed: คู่มือเวอร์ชั่นใหม่ การสมัครสมาชิก แบบฟอร์มการส่งบทความ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1056 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/1056 Fri, 28 Dec 2018 08:45:38 +0700 News Feed: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/858 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/announcement/view/858 Mon, 18 Jun 2018 11:42:49 +0700