กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 64) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF