วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตีพิมพ์ทั้งแบบรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นทางวิชาการและวิจัยแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีความสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2021-12-26

บทบรรณาธิการ

ไกรลาส จิตร์กุล

7-8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ, จารุวรรณ เพ็งศิริ, น้ำเพชร เตปินสาย, ชัชชญา ชุติณัฐภูวดล

42-58

พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ พุทธิมา, ฐิตารีย์ ตาแก้ว, เสาวลักษณ์ สุรินต๊ะ

59-77