Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Landscape Architecture Journal

  Landscape Architecture Journal


  Initially established in 2019, the Landscape Architecture Journal is organized by the Thai Association of Landscape Architects (TALA) in collaboration with the Thai leading academic institutes that offer courses in landscape architecture including Chulalongkorn University, Mae Jo University, Kasetsart University, Thammasat University, Silpakorn University, Mahasarakham University and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The collaboration is also open to other institutions that currently or subsequently offer landscape architecture courses.


  Aims and Scope


  The Landscape Architecture Journal (LAJ) aims to provide a platform to disseminate current knowledges in landscape architecture in forms of researches, developments, planning, and design by both academic and professional realms in order to strengthen the foundation of landscape architecture education and professional practice.


  Academic scholars, professional practices, students and general publics in the field of landscape architecture and other related built environmental disciplines are welcome to submit research article, academic article, article review and book review. Scopes of publication include Landscape architectural planning and design, History and theory in landscape architecture, Cultural landscape, Landscape architecture conservation, Ecological landscape, Design for all, Technology and Innovation, Landscape Architecture Management, and other related knowledges. The LAJ is currently published only online annually typically in December.


  Sources of Support


  Thai Association of Landscape Architects  (TALA)


  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University


  Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University


  Faculty of Architecture,Kasetsart University


  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University


  Faculty of Architecture, Silpakorn University


  Faculty Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University


  School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


  Publication Frequency   LAJ is published annually: January - December

  ISSN: 2697-553X

  Paper Submission 


  Author(s) must register LAJ ThaiJO website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAJ and submit manuscript and all materials online ONLY via the LAJ ThaiJO website.    


  Language


  Thai and English 


  Open Access 
  All LAJ' articles will be published with open access meaning the articles are universally accessible via the LAJ ThaiJO website https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAJ   There is no publication charges for the open access.


  All researchs and studies are available online at https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAJ 


  Contacts 


  Thai Association of Landscape Architects  (TALA)


  12 Soi 36 Rama IX Road, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok, 10240 Thailand 


  Tel: 662 369 3006
  Fax: 662 369 3007


  For inquiries please contact us at:


  Sumitra Kaewchan


  Telephone: 662-986-9605 Ext: 4014 


  E-mail: ncla.thailand@gmail.com


 • Thai Legal Studies

  Thai Legal Studies (TLS) is an open access online journal published in English by the Thammasat University Faculty of Law, Bangkok, Thailand. It seeks to publish original articles reflecting high quality research and analysis about the legal system in Thailand, including its laws, institutions, and jurisprudence, as well about legal issues more generally affecting Thailand. For scholarly articles, TLS uses the double-blind method of peer review whereby neither the author nor the reviewers know the identity of the others involved in the process.

 • Sueksitalai Journal  วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
  วารสารศึกษิตาลัย เป็นวารสารวิชาการของวัดศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เลขมาตรฐาน ISSN : 2730-3330 (Print) และ ISSN : xxxxxxx (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คติชนวิทยา การท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศึกษิตาลัย


           1.1 บทความวิชาการ (Academic Article) ได้แก่ งานเขียนทางวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อยุติ ข้อเสนอแนะและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น แล้ววิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล


           1.2 บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ บทความที่นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เป็นการนำเสนอปัญหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่ต้องการคำตอบ มีการกำหนดกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอย่างชัดเจน อันเป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน  กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
  กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ เป็นราย 6 เดือน
  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม


  กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

 • The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences


  บทความที่รับตีพิมพ์
     บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ


  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • Journal of Educational Administration and Education

   วารสารการบริหารการศึกษาและครุศาสตร์ (Journal of Educational Administration and Education) ดำเนินการโดย หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และวิจารณ์หนังสือ ในสาขาบริหารการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

 • The Journal of Faculty of Applied Arts

  The Journal of Faculty of Applied Arts comprises academic articles and research articles. The journal scope covers interdisciplinary in the fields of Humanities and Social Sciences e.g. Languages, Psychology, Business Administration, Marketing, Finance, Management, Economics, Political Sciences, Public Administration, Physical Education, Education.

 • Reading Journal

  วารสารฯ ดำเนินการโดย Thailand Literacy Association หรือ ชื่อเดิม สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย (Thailand Reading Association: TRA) สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการอ่านในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป

 • The Journal of Development Administration Research

  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา

 • T-VET JOURNAL

  วัตถุประสงค์/ขอบเขต ของวารสารวิชาการ T-VET Journal
  1.1 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะทั้งเป็นรูปแบบ วิธีการ หรือสื่อสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีวศึกษา และการศึกษา เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ต่อไป
  1.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครู อาจารย์ ในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนำผลวิจัยไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 • Journal of the Academic Sustainable Development

  Journal of the Academic Sustainable Development (JASD)


  Print ISSN: 2730-2156


  Online ISSN: 2730-3780


  ____________________________________________________________

 • Saengtham College Journal

  Saengtham College Journal


  Academic journal Philosophy, Religion, Theology and Education is a six-month journal published twice a year, namely 1 January - June, 2 July - December, by publishing research articles. Academic Articles The content is presented in Thai or English with the quality of professors, scholars, researchers and experts in philosophy, religion, theology and education, which Saengtham College has created as a source of dissemination of knowledge in philosophy, religion, theology and Education both as a research result of faculty and staff within the college. As well as the work of students Such work has to go through a quality assessment process (Peer Review) from at least 2 experts per article in order to make Sangtham College Academic Journal as a source of academic service that meets international standards. With the following objectives:
        1. To be a platform to disseminate research results And academic performance of faculty members both in and outside the college As well as independent academics.
        2. Connect the academic world And disseminate philosophical, religious, theological and educational knowledge to benefit the community and society as a whole.
        3. Promote and encourage research. And the development of knowledge in philosophy, religion, theology and more education.

 • Political Science Critique

  รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) 

 • วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา

  The Journal of East Asian and ASEAN Studies is an academic journal published by East Asian Studies Center Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. Initially, it was published in a small format of booklet primarily in Thai language on a yearly basis. But from 2012 onwards, the volume of the Journal has been enlarged with varieties of contents to include articles in English as well in Chinese language. Beginning from 2015 the publication is scheduled to be published twice yearly to accommodate with the increasing demands for research publication requirement. 


  The purpose of this Journal aims to disseminate knowledge on the region of East Asia including ASEAN countries in various disciplines, as this part of Asia  is moving closer together towards a tightly link area. As a multi-disciplinary publication with emphasis mainly on Social Science and Humanity, the Journal’s principal focus cover sub-disciplines such as sociology, politics, security, history, international relations, economics and cooperation, business, philosophy, law, religious and ethnic identities, cultural studies, language and literature, local community, environment, public-private management and governance etc.

 • Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และวิจารณ์หนังสือของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,สาขาวิชาภาษาไทย,สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน,สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต,สาขาวิชาทัศนศิลป์,สาขาวิชาดุริยางคศิลป์,สาขาวิชานิติศาสตร์,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจต่อไป

 • STOU Journal of Agriculture

  "STOU Journal of Agriculture" is an academic journal of the School of Agriculture and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University. Presenting research articles and academic articles in agriculture, cooperatives, forest resources and environment, and other fields related to agriculture to students, academics, and generally interested people. Each volume is scheduled to be released in June of each year.

 • SSKRU Research and Development Journal

  วารสารงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


  SSKRU Research and Development Journa


  กำหนดการแพร่เผย ปีละ 2 ฉบับ


  ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Sciences

  เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา พระพุทธศาสนาปรัชญา และนิติศาสตร์ ตลอดจนบทความวิชาการที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ 

 • Journal of Asia Arts and Design

  Journal of Asia Arts and Design (JAAD) is a journal that publishes academic works and research in fine arts and design. To provide a medium for publication of works of fine arts and designs of students, faculty, academics and related parties Is a place to study and research and publicize academic works Research and creative works of art and design innovation that are of standard and widely accepted at both national and international levels. And is an area for students, professors, independent academics Presenting research and creative works of creation and creative works to the public In order to create broad awareness.


  ISSN : 2730-213X (Print)


  ISSN : 2730-3381 (Online)

 • ASIAN REVIEW

  All research articles have undergone double-peereview, based on initial editor screening before refereeing by two anonymous rdferees. Articles and reviews in Asian Review reflect the opintons of the contributor. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written permission from the publish

 • e-Journal of Education Studies, Burapha University

  The e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863) will consider publishing academic articles, research articles, review articles, books review and academic comments related to education, educational administration, curriculum, teaching, learning, early childhood education, training, education research, educational psychology, Innovation and educational technology, measurement and evaluation of education, education and social development, special education, human resource development, and other disciplines in interdisciplinary education.

 • Asian Political Science Review

  Asian Political Science Review (e-ISSN: 2730-3624) is an international double blind peer reviewed journal published biyearly by the Political Science Association of Kasetsart University, Thailand in cooperation with the Department of Governmental Studies, Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia. The aim of APSR is to promote new discoveries in all fields of political science (including government, public administration, international relations and criminal justice administration), and articles from scholars in related disciplines (sociology, social psychology, economics and philosophy), which are contributed by researchers and experts from all over the world. Therefore, the editors dedicated to providing a venue for both academics and practitioners to publish their original research articles and reviews in English.

 • Asian Administration and Management Review

  Asian Administration and Management Review (e-ISSN: 2730-3683) is an international double blind peer reviewed journal published biyearly by the Political Science Association of Kasetsart University, Thailand in cooperation with the Faculty of Business Administration, Kasetsart University. The aim of AAMR is to promote new discoveries in all fields of administration, management and articles from scholars in related disciplines, which are contributed by researchers and experts from all over the world. Therefore, the editors dedicated to providing a venue for both academics and practitioners to publish their original research articles and reviews in English.

 • Entrepreneurship and Business Innovation Journal

  บรรณาธิการ


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์  บรรณาธิการบริหาร   


  กองบรรณาธิการ


  ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี  เจริญวานิช  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ มันทนา  สามารถ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพริน อุปปิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ อมรกิจวิกัย  มหาวิทยาลัยรังสิต  ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว  มหาวิทยาลัยพะเยา  ดร. วิสุทธร จิตอารี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นางสาวสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  นางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  Professor Louis Kloot                Swinburne University, Australia  Associate Professor Dr.Charles Harvie  University of Wollongong, Australia  Dr.Cassey Lee   The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore  Associate Professor Dr. Phouphet Kyophilavong  National University of Laos, Lao PDR.


 • ECT Journal (Education and Communication Technology Journal)

  ECT Journal เป็นวารสารทางวิชาการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 • Community Health Development Quarterly

  Community Health Development Quarterly is peer reviewed journal for research and academic articles. The journal publish article on 3 months issue; January-March, April-June, July-September, and October-December.

 • Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

                  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  ISSN : 2651-2009 (Online) is An Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The main objectives of the journal 1)To promote and publicize the academic and research works on Buddhism, Philosophy, Education, Political Science, Public Administration and interdisciplinary studies of the Humanities. 2)To be the forum for exchanging knowledge and views concerning the research methodology and the research infrastructure in the field of Buddhist studies and social sciences in order to cope with the educational quality assurance. 3)To promote innovation and develop the quality of the research on the fields that are helpful to national development. The target groups are faculty member, authorities, researchers and students both inside and outside the university. Open to research articles Academic Articles And or book reviews  to consider published in a journal. All published articles have been reviewed by at least 2 experts in a double blind peer-reviewed manner. Period of issue : Two volumes per year (January-June and July-December). The Journal accepts manuscripts in both Thai and English language.


                  Since the 9th year, issue 2 (July - December 2020), the journal has been discontinued as a copy of the ISSN: 2286-6906 (Print) document available online. International Standard Number of Journalism (ISSN) Online Type of Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus is E-ISSN: 2651-2009 published search. And download information at https://so01.tcithaijo.org/index.php/AJMBU

 • Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning

            วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเริ่มดำเนินการจัดเรียงฉบับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

 • Humanities and Social Sciences Journal, Chiang Mai Rajabhat University

  Humanities and Social Sciences Journal aims to publish articles related to Humanities and Social Sciences areas.

 • Buriram Rajabhat University Journal of Education

  Buriram Rajabhat University Journal of Education (BRUJE) is a peer-reviewed scholarly online journal. The BRUJE is published twice a year in January and July. The BRUJE welcomes any research article, academic article, short communication and review article, on education and multi-disciplinary program in humanities and social sciences. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the BRUJE.

 • Burapha Journal of Political Economy

  "Burapha Journal of Political Economy is an academic journal in economic and related of knowledge. It is published by the Faculty of Political Science and Law, Burapha University two times a year (January-June, July-December)


  Burapha Journal of Political Economy welcomes manuscripts to be considered for publication in the form of academic articles, such as; review articles, book reviews, seminar reports in the field of political economy in Thai or English. Such manuscripts should be sent to the editorial board (Please look at the article format at the end of the journal) for review process by peer reviewers in related field."

 • Burapha Arts Journal

  The creation of the Burapha Fine Art Journal with the objective to publicize and disseminate information on academic works, research and creative works in every field of visual arts and design, music as well as management of arts and culture, art history, museum management and anthropology. In the form of documents of academic articles, research articles, academic translation documents and other related forms that will benefit society and the public

 • Buddhamagga

  วัตถุประสงค์   1. เพื่อจัดทำวารสารพุทธมัคค์ให้เกิดขึ้นในสำนักเรียน

  2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวารสารพุทธมัคค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI

  3. เพื่อให้มีวารสารที่ได้มาตรฐานสำหรับตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักเรียน


  ภาษา : ภาษาไทย
  จำนวนฉบับต่อปี : 2 ฉบับต่อปี
  (มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)


  เจ้าของ


  ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
  (RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL) 
  สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญ สนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700


  โทร 0860864258


  ISSN: 2630-0788


  วารสารพุทธมัคค์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  ขอบเขตการตีพิมพ์


  วารสารพุทธมัคค์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  วาระการตีพิมพ์


  วารสารพุทธมัคค์ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่  • ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน)

  • ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)


  การส่งต้นฉบับ


  จัดส่งผ่านระบบ OJS ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bdm หรือส่งด้วยตนเองที่กองบรรณาธิการ


  พิมพ์ที่


  จี คลาส (G CLASS) เลขที่ 26/19 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
  โทร 028892223 โทรสาร 028893204 อีเมล g_class@hotmail.com

 • Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Jounal

  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


  เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม วารสารได้จัดตีพิมพ์ทั้งแบบตีพิมพ์ และแบบออนไลน์


  ISSN 1685-2613 (Print)


  ISSN 2673-0413 (Online)

 • Dhurakij Pundit Communication Arts Journal

  นโยบายการพิมพ์


  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communications) และสื่อศึกษา (Media Studies) ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล สื่อสังคม สื่อใหม่ ตลอดจนองค์ความรู้และข้อถกเถียงในประเด็นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมสื่อ และการสื่อสารของมนุษย์ทุกรูปแบบ โดยมีกำหนดตีพิมพ์จำนวน 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับมกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน) และ ฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ในเดือนธันวาคม)


   


  วัตถุประสงค์การพิมพ์


  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์


  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนวัตกรรม และความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาชีพของผู้เกี่ยวข้องในสายงานนิเทศศาสตร์


  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์


  4. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


   

 • Chinese Journal of Social Science and Management

  Chinese Journal of Social Science and Management


            Chinese Journal of Social Science and Management has been published on a continuous basis since B.E. 2560 (A.D. 2017).  It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI) as being in the Second Group of Journals in Humanities and Social Sciences.  To publish and disseminate academic articles in humanities and social sciences including those in the fields of business administration, management science, liberal arts, education, communication arts, and other related fields for academics, researchers, instructors, students, and the general public.  

 • CMU Journal of Education


          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


          Print ISSN    : 2586-9043


          Online ISSN : 2586-825X

 • Fa Nuea Journal

           Fa Nuea Journal is the scholarly journal and it was created in the year 2009 by Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University. The objective of the Fa Nuea Journal is to publish valuable research and academic works in the field of humanities and social sciences. Since the Fa Nuea Journal has begun, it gets attention of various researchers and scholars widely both in Thailand and abroad.


           Fa Nuea Journal offers a variety of knowledge in terms of contents and research areas including research methodologies and valuable findings from various disciplines to interested scholars including linguistics, language, archaeology, history, culture, philosophy, folklore, and Thai language and literature. Fa Nuea Journal intends to be one of the journals aiming to provide the academic knowledge from the northern regions of Thailand. With this aim, this journal was entitled “Fa Nuea Journal”. However, the editors have expanded the scopes to collect academic and research papers from different regions of Thailand and to network the academic cooperation with international countries in ASEAN countries, China and Korea in order to be the source of knowledge and to disseminate various perspectives of knowledge to suit different groups of researchers and scholars.


          Moreover, the peer-reviewers of the Fa Nuea Journal are qualified experts from the leading universities in Thailand and abroad. It is also supported and managed by the editors from Chiang Rai Rajabhat University and others. In addition, the Fa Nuea Journal has been in operation for six years in printed form. Nowadays, it is changing to publish academic and research works in e-journal in order to save resources, to become modernized and to bring the Fa Nuea Journal into the Thai-Journal Citation Index Center (TCI) which is the most credible in Thailand. Therefore, the accepted research and academic papers will be published in e-journal in a year.


          Currently, Fa Nuea Journal is growing up. With the intention to compile and publish scholarly works, the editors pay a lot of attention to the article format and accuracy contents and to present knowledge reflecting the dynamic of modern societies in Thailand and in the

 • CRMA Journal of Humanities and Social Sciences

     The Journal of Humanities and Social Sciences of the Chulachomklao Royal Military Academy was established in the 2014 budgetary year (Year 1, Vol. 1 was published in September 2013 – August 2014). The journal is published annually. Submitted articles undergo a double-blind peer review process. The journal aims to disseminate research, academic, as well as review articles in the fields of the humanities, social sciences, military affairs and security studies, education, law, and psychology. The journal is published in 2 ways, namely in print ISSN 2392-5698 (Print) and, in its 6th year, became available as an e-Journal, ISSN 2673-0022 (Online).

 • Chulalongkorn Law Journal

  Chulalongkorn Law Journal is an academic journal of Faculty of Law, Chulalongkorn University which publishes scholarly works within the scope of or relating to law. The aim is to disseminate academic articles and research articles that fall within the scope of the journal whose contents are, in the view of the editorial board, interesting, timely, creative, as well as containing recommendations which are useful for legal academia and the general public.

 • Huachiew Chalermprakiet Law Journal

  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ของสาขานิติศาสตร์  และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป

 • Academic Journal of MBU; Lanna Campus

  The academic journal publishes research on topics in humanity, social science, religion and philosophy, education, which are valuable knowledge for social and country development based on Buddhist principles and in with the university’s motto, “Encouragement of Education, Learning and Research for Gaining Knowledge and Characters Commitment of Graduate School

 • Burapha Journal of Business Management Burapha University

     


  ขอปิดรับบทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั่วคราว)


  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอปิดรับบทความชั่วคราวผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนบทความเข้ามายังวารสารเป็นจำนวนมาก


   


                                                                                                                                                                    ประการ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564


   


          ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
          3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

 • Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français

             The Bulletin de l’ATPF is an academic Journal with double blind peer-review for evaluation. No mame concerned (readers' or authors') are revealed. It accepts articles in Thai or French on French language and Literature, Translation, French Studies, Teaching and Learning French as a Foreign language. Articles can be in the form of academic article, research article, review article, book review or translated review article.


              The Bulletin de l’ATPF is to be published twice a year (1st issue: January - June, 2nd issue: July - December).

 • Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus (Saeng Isan)

      Mahamakut Buddhist University Northeastern Campus The Academic Journal of the Mahamakut Buddhist University, Isan Campus, is aimed at disseminating the results of Buddhist studies, philosophy, social sciences, arts, culture and education. To propagate the doctrine of Buddhism. Local Culture and Traditions,


  Publication Frequency
  The journal is publish two issues per year;
    Issue 1: January - June
    Issue 2: July - December


  Objective
    1.เพื่อเผยแผ่ผลการวิจัยทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา
    2.เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน
    3.เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ มมร.วิทยาเขตอีสาน

 • College of Asian Scholar Journal

  The editorial board accepts articles in the group. Science, Medicine, Engineering and Industrial Sciences, Philosophy, Law, Political Science and Economics, Economics, Sociology, Information Technology, Communication Arts, Education from all public and private organizations. All articles will be considered for quality assessment by two editors, one expert in each field, in order to obtain the quality and standard of academic standards of the Office of the Higher Education Commission. We hope that the journal of College of Asian Scholars is useful for all scholars, researchers, students, and readers. Finally, thanks to the article owner and all research articles that you have paid attention, and believe in the quality of journal of the College of Asian Scholars. The article is published 2 issues per year, 1st issue: January - June and  2nd issue: July - December.

 • Human Resource and Organization Development Journal

  The Human Resource and Organization Development Journal publishes scholarly empirical, theoretical, and professional articles in human resource and organization development. Manuscript suitable for publication in the HROD Journal cover such areas as human resource development, human resource management, organization development, leadership, management, innovation. Additionally, the HROD Journal aims for networking both domestic and global scholars and professionals in human resource and organization development.


  Publishing twice a year, first issue in during January – June and second issue in during July – December.

 • Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School


                ปัจจุบันวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือสอดคล้องกับบทความที่นำเสนอ อย่างน้อย 2 คน

 • Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University

   Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University is published for disseminating academic knowledge and research works related to humanity and social science field.  Manuscripts that are interesting, provide up-to-date insight, review of the previous works, and valuable academic knowledge are accepted. The journal publishes 2 issues each year (Issue 1: January-June) and (Issue 2: July-December). Manuscripts from all authors are welcomed.

 • Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)

  CMAP aims to provide a forum for research in communication and media that focuses or has an influence on the Asia Pacific region. Double-blinded, peer-reviewed with at least two reviwers per article, and published biannually (January – June and July – December), it will provide new perspectives on thematic issues through empirical and theoretical studies that can expand knowledge and enhance understanding in Organizational Communication, Journalism & Mass Communication and Aesthetic Communications.  


  ISSN 2697-4428 (Print) 
  eISSN 2630-0621 (Online)

 • Educational Management and Innovation Journal

  Educational Management and Innovation Journal, the Thai-Journal Index tier 2, is an intensive and unique journal of Division of Educational Management, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Thailand. This journal publishes original and significant contributions on a landscape of educational leadership, management development, educational innovation at all education levels. The scope of the journal ranges from formal to informal education and from basic to higher education. The journal also provides an opportunity for senior and junior scholars from all over the world to publish articles in an educational journal arranged by one of the elite universities in Thailand.    


  This journal is a member of the Thai Journals Online (ThaiJO). 

 • Dhammadhara Journal of Buddhist Studies

  Objective
  To promote and support the dissemination of research and scholarly articles on Buddhism Studies to faculty, researchers, scholars and other interested people, which will help to build understanding and increase the knowledge of Buddhism in society.


  Types of articles that may be accepted for publishing
  [1] Research Articles
  [2] Academic Articles
  [3] Articles translated from foreign languages
  [4] Special articles by editors and experts (peer review not required)
  on Buddhist Scriptures and Buddhist Philosophy.
  Articles from both internal and external authors will be examined and evaluated in a Double Blinded manner.


  Dhammadhara Journal of Buddhist Studies publishes 2 issues annually
  Issue 1 January - June                                     Issue 2 July - December


  Download details
  Bibliography and references Read
  Example Form  [.word] [.pdf]
  Download Template [download]


  ISSN 2408-1892 (Print) 
  ISSN 2651-2262 (Online)

  Read more details here www.dhammadhara.org

 • HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY

  HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY is the flagship journal of Asia-Pacific International University (AIU). It is an inter-disciplinary, peer-reviewed journal that focuses on fields relating to the humanities and social sciences, and is published three times annually by AIU’s Institute for Interdisciplinary Studies through its publishing arm, Institute Press. The journal is published online with a limited number of hard copies available. The journal has been published since 2006 - originally under the title of Catalyst - by Asia-Pacific International University, Muak Lek, Thailand, through its publishing arm Institute Press. 

 • Business Review Journal

  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป  และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ : บทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


   

 • CRRU Journal of Communication

  Journal that aims to be a medium for expressing opinions and disseminating academic works in the field of communication. Mass communication, communication or other fields That is relevant.
 • Dusit Thani College Journal

  Journal of Dusit Thani College


  Since its inception in 2007, Dusit Thani College has been certified by the Thai Journal Reference Center, Group 1 from 2015. The journal has goals and scope to disseminate academic results and research results in the service industry,Kitchen management and culinary arts, tourism Hospitality and Tourism Business, Health Spa and Beauty, Exhibition Management and Conference Management, Business Management Science. The journal of Dusit Thani College concentrates on the study of both internal and external scholars.


  Print ISSN: 1906-070X Online ISSN: 2697-5742


   

 • Art Pritas Journal

  วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาจะต้องไม่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ(double blinded) โดยวารสารศิลป์ปริทัศน์ได้จัดทำวารสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เป็นต้นไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับ และการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งวารสารศิลป์ปริทัศน์ จะนำไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 2


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564


  หมายเหตุ ผู้มีความประสงค์ลงบทความในวารสาร จะต้องพิจารณาข้อมูล เงื่อนไข ขอบเขต วารสาร ที่เมนูหัวข้อ เกี่ยวกับวารสาร (About the Journal) เพื่อพิจารณารายละเอียด นโยบาย เงื่อนไข ขอบเขต ของวารสาร และทางวารสารจะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่วารสารกำหนด  


   


   


   

 • ASEAN Journal of Legal Studies

   


  ASEAN Journal of Legal Studies (AJLS)


   


  Under construction

 • ARU Research Journal Humanities and Social Sciences

  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์


            1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์


            2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


            นโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

 • Graduate Law Journal

  วัตถุประสงค์และนโยบาย 


  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการนิติศาสตร์ในหลากหลายสาขาสู่สาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป


  ทั้งนี้ วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ในหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

 • Al-HIKMAH Journal

  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

 • ACADEMIC JOURNAL of ARCHITECTURE

   


  วัตถุประสงค์


  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ อันเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวเนื่องแก่สังคม ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย


   


  ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร จากเดิม “วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็น “วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์” ISSN 0857-2100 (Print) และ ISSN 2651-1665 (Online) และในปี พ.ศ. 2562 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่วารสาร จากเดิมปีละ 1เล่ม เป็นปีละ 2 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และเล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นเล่ม ISSN 0857-2100 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1665 (Online) เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 68 เป็นต้นไปโดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)(รับรองระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562)


   


  ขอบเขตเนื้อหาและศาสตร์ที่รับพิจารณาตีพิมพ์


  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์ บทความแปล บทความสรุปผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และบทความสรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องที่มีคุณภาพ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้  • ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม

  • มรดกวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

  • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

  • เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรม

  • การออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม

  • การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการวางผังภาคและเมือง

  • การพัฒนาที่อยู่อาศัย

  • การเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม


   


  กำหนดการเผยแพร่


  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกำหนดการเผยแพร่วารสารปีละ 2 เล่ม ดังนี้


              เล่มที่ 1 :  มกราคม - มิถุนายน


              เล่มที่ 2 :  กรกฎาคม - ธันวาคม


   


  การประเมินบทความ


  บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน ในแบบ Double-blind peer review


   

 • Academic journal of north Bangkok university

       วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 • Governance Journal

  Governance Journal is published by Department of Public Administration under the authorization of Kalasin University to serve the interests of both Thai and international scholars and researchers. The aim is to publish high quality research papers in various areas of public administration, public policy, government, global & state governance  and other social sciences involve with the governance, such as social and development studies, humanities, education and economics. Contributions to the journal can be made as either a research article or a review article. The journal is published as a periodical, with two issues annually in June and December. Before the paper manuscript is published by the journal, peer reviewers have to review for checking in qualities of paper, and is distributed both within Thailand and overseas. Governance Journal is produced and hosted by Elsevier on behalf of Kalasin University.

 • Chinese Studies Journal

  วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย

 • Chophayom Journal

  วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 • Executive Journal

  The Executive Journal is an academic journal operated by Bangkok University, has been publishing articles incessantly since 1980, and currently ranked in the first group (Group 1) of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) and ASEAN Citation Index (ACI).  The scope extends to cover the publication of conceptual and research papers in social science, humanities, and related interdisciplinary fields, produced by faculty members, students, and interested public.  The paper to be published in the Journal has to reflect theoretical concepts and viewpoints generated from valuable experiences, document synthesis, or research studies.  It has to propose innovative theoretical concepts together with crystallized conceptual model, so that further research will be enhanced for advanced studies.


  ISSN : 2651-0960 (Online)

 • CMU Journal of Law and Social Sciences

  วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยเป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม และมีประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ประเภท


  (1) บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย ข้อค้นพบใหม่ อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ


  (2) บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ


  ทั้งนี้ สำหรับบทความ ประเภทบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ) 


  สนใจจัดส่งบทความ กรุณาศึกษา จากคู่มือการจัดทำบทความ ดาวน์โหลด คลิก


  ISSN 2672-9245 (Online) 


  ...


  วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป

 • Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University

  “วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกเป็นราย 4 เดือน โดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน แล้ว  โดยผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ


   


  ISSN (Print) : 1905-7679


  ISSN (Online) : 2651-2386


   


  ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)

 • Ganesha Journal

  Ganesha Journal


  is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Index Centre: TCI Tier 2. The journal thus publishes both Thai and English research and academic articles in the fields of language and  linguistics, political science, social development, multidisciplinary in linguistics and social sciences. The manuscript is reviewed by two reviewers who are specialized in related fields using double-blind peer review.


   


  Ganesha Journal has two versions; published in paper form, first volume in 2005 and online form in 2017 (Volume 13 number 2). Ganesha Journal is issued biannually (2 issue/year): issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December).


   


  ISSN 1686-7467 (print)
  ISSN 2651-141X (online)


   


  Manuscript Submission


  The manuscript must be in the Microsoft Word file and submitted electronically through the ThaiJo website: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan


  The submission form, the approval form and the payment slip are submitted via the journal email at phikanatesan@gmail.com


  Submitting Suggestions


  Submission form


  Approval form


  Template

 • Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University           วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และ
  สหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  
  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน


 • Humanities and Social Sciences

       วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ  เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review) เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา   รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


   

 • Area Based Development Research Journal

  Area Based Development Research Journal is an academic journal. Its objective is to create a medium for researchers to disseminate their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of their scholarly studies about the area based development research and to establish a channel of communication among researchers of diverse fields. As well as it aims to advertise new knowledge to the public.

 • ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

            The objective of the journal is designed to publish research articles and academic articles that cover new knowledge in humanities, social sciences and related areas. These articles must be written by faculty members, researchers, students, and independent academics. Expectedly, the content in the articles would make a great contribution to people at large, society and the nation. The content in the articles must be concerned with law, musicology, liberal arts, arts, political science, politics, government, public administration, business administrations, marketing, management, accounting, finance and banking, real estate business, foreign business, logistics management, education, educational technology, educational administration, curriculum and teaching, childhood education, and communication arts (advertisement, public relations, radio broadcasting, television, movies, performing arts, and so  on).

 • Academic Journal Phranakhon Rajabhat University

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


  ขอบเขตของผลงานที่ตีพิมพ์


            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตีพิมพ์บทความ ได้แก่ ด้านภาษาไทยและต่างประเทศ  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  เศรษฐศาสตร์    จิตวิทยา  นิเทศศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  ประชากรศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  ภูมิศาสตร์  วิทยาการประกันภัย  สถิติศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์  กฎหมาย  การบัญชีและบริหารธุรกิจ


  การพิจารณาบทความ


  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน โดยผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind Peer Review)


  ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์  1. บทความวิชาการ (Academic Article)งานเขียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่ง


  ข้อมูล เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ตประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข  1. บทความวิจัย (Research Article)เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การดำเนินการวิจัย  1. บทความปริทัศน์ (Review Article) งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

  2. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และ คุณูปการของหนังสือ บทความหรือผลงานศิลปะ อาทินิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม


  หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ  1. บทความที่ผู้แต่งส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ

  2. เนื้อหาในบทความต้องไม่คัดลอก ลอกเลียน หรือไม่ตัดทอนจากบทความอื่นโดยเด็ดขาด (การละเมินลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งเท่านั้น)

  3. ผู้แต่งต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบการส่งบทความของ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  4. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะพิจารณาเฉพาะบทความที่ได้รับการประเมินให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

  5. กรณีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แต่งต้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับดังกล่าว มายังกองบรรณาธิการ

 • Art and Architecture Journal Naresuan University

  วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ   บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ  ( Double-blinded)


  ประเภทของผลงานที่รับตีพิมพ์ในวารสาร


       1.บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น  หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป


       2. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน  เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน  มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์  ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้


    


  สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ


  ศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์


  ประวัติศาสตร์  ทฤษฎี  และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม


  การผังเมือง  การออกแบบชุมชน เคหะการและภูมิสถาปัตยกรรม


  ศิลปะสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และพื้นถิ่น


  เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรม


  ISSN 2697-6560  (Online) 


   

 • Built Environment Inquiry

  เอกสารเสนอแนะ ในการส่งบทความ

  • 1.  แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/แบบฟอร์มส่งบทความ-BEI.doc

  • 2.  รูปแบบบทความความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4   และรูปแบบบทความพร้อมการอ้างอิงต่างๆ  ดูจาก ตัวอย่างรูปแบบบทความภาษาไทย https://kku.world/s0z0w (ปรับปรุง 1  ตุลาคม  2563) 

  • 3.  หลักการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ตามแบบ APA โดยสามารถอ้างอิงได้จาก APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  • 4.  เมื่อผู้อ่านให้ทำการแก้ไขให้ส่ง คำชี้แจงแก้ไขบทความมาด้วย ในขั้นตอนการส่งบทความที่แก้ไขกลับมา ตัวอย่าง https://kku.world/gmgx5


  * หมายเหตุ : E-mail ที่ตอบกลับจากระบบ Thaijo  บางครั้งเมล์ จะอยู่ใน Junk เมล์หรือถังขยะ โปรดตรวจสอบ หากท่านไม่ได้รับเมล์


     Built Environment Inquiry Journal  – BEI (Aim and scope)


  BEI is a biannual, peer-reviewed, open access journal, edited by the Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand. It mainly addresses to young researchers, architects, urban planners, designers, and to other specialists in adjacent fields of research focusing on general and special issues related to built environment, architecture, urban planning, and design.


  วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ
  Architecture Spatial planning Design
  · Architectural theory · Current issues in urban and regional planning · Animation 
  · Architectural history · Theories, models, and process in planning · Ceramics design 
  · Architectural education · Spatial planning · Fashion design
  · Building technology · Sustainable development · Furniture design
  · Interior architecture  · GIS in spatial planning · Graphic design
  · Landscape architecture · Community planning and design · Industrial design
  · Thai architecture · Environmental planning and management · Textiles
  · Vernacular architecture · Urban innovation ·  Product Design
  · Green architecture · Participatory in planning and design ·  Toy Design
  · Contemporary architecture · Infrastructure / land use and transportation planning ·  Jewelry Design


  INSTRUCTION FOR AUTHORS


  The Journal is indexed in TCI, Khon Kean University’s library and archives database for current and future generations .


  MANUSCRIPT should be submitted the following:   • - Submitted online via Indexed in Thai Journal Citation Index (TCI): https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index Attached manuscript file (.doc) or  (PDF) file 

  • - The Journal publishes Research Papers (not exceeding 4000 words,) and Reviews (not exceeding 5000 words or 15 pages A4).

  • - Manuscript should be prepared strictly as per guidelines given below.

  • - Manuscript should contain the Title followed by Author(s) name(s), Author(s) affiliations, Abstract (about 200-500 words), 4-5 Key words and Text proper.

  • - Title should be concised and typed in single column

  • - Abstract should be in single column and indicate the significant findings with data / data-range and conclusions of the paper.

  • - Keywords should be in single column and adequately index the subject matter.

  • - Text proper should be typed in single column, single space and subdivided into sections: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Acknowledgements and References/Bibliographies.

  • - Reference APA style.  Peer Review Process


  The journal accepts both Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include (but not limit to): All articles are peer reviewed by at least 2 experts in the relevant field, based on initial editor screening and anonymous double-blind refereeing by two referees.


  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  ทั้งในและนอกประเทศ  สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ  แต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ   ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer  reviewers)  ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินแบบ double-blided
  Language


  Thai or English


  Publication Frequency


  2018 : The journal is published two issues annually in June and December.
  - Issue 1: January - June
  - Issue 2: July - December


  2019 :  The journal is published three issues annually in April , August and December.
  - Issue 1: January - April
  - Issue 2: May - August
  - Issue 3: July - December


  ISSN : 2651-1177 (Print) 
  ISSN : 2651-1185 (Online)  ปี พ.ศ. 2561 กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม
  ปี พ.ศ. 2562 มีกำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์ 3 ฉบับต่อปี (ทุกเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม)   พร้อมยกเลิกการตีพิมพ์เป็นเล่ม   
  กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ : เปิดรับตลอดทั้งปี
  ปัจจุบันมีรูปแบบการเผยแพร่วารสาร 2 รูปแบบ ได้แก่เป็นเล่มวารสาร (Print) และ เผยแพร่ออนไลน์ (Online)  


  ISSN : 2651-1177 สำหรับตีพิมพ์เป็นเล่ม และ ISSN : 2651-1185 (Online)

  Open Access Policy


  This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
  Peer review


  All submissions are subjected to strict quality control as well as through the peer-review evaluation process before a decision is made. Prior to being sent off to our Editorial Board or Peer reviewers, all submissions must pass through quality control. Submissions will only be sent off if they have successfully met the requirements and will otherwise be sent back to authors for additional review (approximate 1 month after submitted). There is no appeal process for articles that have been rejected. Authors submitting their works to the BEI for publication as original articles attest that the submitted works represent their actual contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. BEI is committed to objective and fair double-blind peer-review of the submitted papers for publication and to preventing any actual or potential conflict of interests between the editorial and review personnel and the reviewed material.


  หนึ่ง บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้เขียนสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและนำส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์)
  สอง บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ ภายใต้คำแนะนำจากกองบรรณาธิการ เมื่อทำการแก้ไขแล้ว จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์เช่นกัน)
  และสาม ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของผู้เสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการปรับปรุงแก้ไขบทความเสร็จภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย (Final Manuscript) มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่ระบบตีพิมพ์ หรือนำส่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความ จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  – เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ หลังจากบทความผ่านการประเมินแล้ว ไม่เกิน 1 เดือน
  – บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ เจ้าของบทความดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง


  Editorial Board-Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand กองบรรณาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  Asst. Prof. Songyot  Weerataweemat, Ph.D. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
  Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
  Asst. Prof. Thanasit  Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
  Asst. Prof. Pornnarong Charnnuwong, Ph.D. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
  Asst. Prof. Monsicha Bejrananda, Ph.D. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  Chantanee Chiranthanut, Ph.D. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  Pattamaporn Wongwiriya, Ph.D. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  Editorial Board กองบรรณาธิการภายนอก
  Asst.Prof.Pichet Sowitayasakul
  Faculty of Architecture,
  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.
  ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Assoc. Prof. Chaiyasit dankittikul, Ph.D.
  Faculty of Architecture,
  Silpakorn University, Thailand.
  รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D.
  Faculty of Architecture,
  Silpakorn University, Thailand.
  อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Emeritus Professor Onsiri Panin -
  Faculty of Architecture, Kasetsart University, Thailand.
  ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Asst. Prof. Wandee Pinijvarasin, Ph.D.
  Faculty of Architecture,
  Kasetsart University, Thailand.
  ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Assoc. Prof. Rawiwan Oranratmanee, Ph.D.
  Faculty of Architecture,
  Chiangmai University, Thailand.
  รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Asst. Prof. Sant Suwatcharapinun, Ph.D.
  Faculty of Architecture,
  Chiangmai University, Thailand.
  ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Asst. Prof. Wiroj Sheewasukthaworn, Ph.D.
  Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
  Mahasarakham University, Thailand.
  ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Nithi Lisnund, Ph.D.
  Faculty of Industrial Technology,
  Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand.
  อ.ดร.นิธิ ลิศนันท์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  Sarit Tiyawongsuwan, Ph.D.
  Faculty of Engineering and Architecture,
  Rajamangala University of Technology Isan, Thailand.
  อ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
  Editor in chief ที่ปรึกษา
  Assoc. Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  Sponsors and Sources of Support Faculty of Architecture, Khon Kaen University
  Journal History


  kku_logo_black_1_75

  Volume 1  Issue 1 - 2001 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - พ.ศ.2544
  Assoc. Prof. Weerawan Sitisana รศ.วีรวรรณ ศีติสาร
  Assoc. Prof. Pranom Tunsukanan, Ph.D. รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์
  Assoc. Prof. Yingsawad Chaiyakul, Ph.D. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
  Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
  Asst. Prof. Thanasit Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
  Asst. Prof. Nopadon Thungsakul, Ph.D. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล


 • FEU Academic Review

  ISSN : 2651-107X (Online)


  FEU Academic Review Journal published as printed journal (ISSN: 1905-9590) during November 2007 – September 2018. Since 2015, FEU Academic Review Journal (Volume 8, Issue 2) started publishing online Journal (ISSN: 2651-107X). The objective is to be a medium of publishing academic works, research works and creative works both in Thai and English in the fields of Business Administration and Management. Political Science and Public Administration, Communication Arts, Arts, Information Technology and Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Science.


  Since 2007, FEU Academic Review Journal have been published and issued semiannually (2 issues/ year): Issue 1 (June - November) and Issue 2 (December - May). In 2015, the issue was changed into quarterly  (4 issues/year) starting from Vol. 9 Issue 1 onwards as follows: Issue 1 (May - July), Issue 2 (August - October), Issue 3 (November - January) and Issue 4 (February - April). In addition, to avoid publishing the same journal over the year, the issue was changed again in 2016 starting from Issue 1 (January - March) and ending with Issue 4 (October - December)


  FEU Academic Reviewe Journal publishes academic articles, research articles, review articles and book reviews in both Thai and English with the review process of 2 reviewers in the related fields. FEU Academic Review Journal has been approved and published on the database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 2: Humanities and Social Sciences.


   

 • EAU Heritage Journal Social Science and Humanities

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS

  Chiang Mai University Journal of Economics (CMJE) is a double-blind peer-reviewed journal published by the Faculty of Economics, Chiang Mai University, Thailand which aims to be a channel to report academic progression in the field of economics. It was established in 1996 and has been indexed in the Thai-Journal Citation Index TCI Tier 2


  CMJE publishes original research/academic papers and review articles in 2 issues per year  • Issue 1 January – June, published in June

  • Issue 2 July – December, published in December


  Since 2020 onward


  CMJE have been published as a book for any interested, library or institutions and as an online issue at https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

 • Economics and Public Policy Journal

  กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศ มกราคม 2563) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ และ ตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบตีพิมพ์ เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2553 (ISSN 1906-8522) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจัดทำในปี 2558  (ISSN 2630-0028) กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้


            1)เดือน มกราคม-มิถุนายน


            2)เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 • Economics and Business Administration Journal Thaksin University

  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Economics and Business Administration Journal Thaksin University


  ISSN     1905-2421 (Print)
  ISSN     2651-1592 (Online)
   
  Last updated      05 February 2020

 • Hatyai Academic Journal

  วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)


  จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)


  ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)


  ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)


  ***วารสารหาดใหญ่วิชาการ รับพิจารณาบทความซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI เน้นความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม / จรรยาบรรณ ตรวจสอบได้ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้เสนอหรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ และปฏิบัติกับผู้เขียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน***

 • AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY

  วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้


  1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษา


  2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • ASIA PARIDARSANA

  เอเชียปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง


  เอเชียปริทัศน์ เผยแพร่ใน 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การตีพิมพ์ เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2522 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2522) ออกเผยแพร่ราย 3 เดือน และในปี พ.ศ. 2545 – ปีปัจจุบันออกเผยแพร่ราย 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม) และอาจมีฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 ฉบับ รูปแบบที่ 2 ระบบออนไลน์ เผยแพร่บทความในระบบ ThaiJo2.0 (www.tci.thaijo.org) เริ่มในปี พ.ศ. 2560 ฉบับปีที่ 38 โดยตีพิมพ์บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียศึกษาในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม และมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  เอเชียปริทัศน์ ยินดีพิจารณาบทความวิจัย (research article) บทความทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทัศน์ (review article) และบทปริทัศน์หนังสือ (book review) ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาข้างต้น สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี บทความที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการประเมินแบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 


  บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ใน เอเชียปริทัศน์  เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนบทความเท่านั้น ผู้พิมพ์และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความแต่อย่างใด


  ลิขสิทธิ์วารสารและบทความเป็นของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Applied Economics Journal

  Applied Economics Journal (ISSN: 2586-9124) is a double blind peer-reviewed journal devoted to the applications of economic theories, concepts and methodologies to analyze well-defined research issues. It encourages empirical analysis, simulation, prediction and forecasting research. While it is aimed at academics and policy makers interested in the Thai and Asian economies, the journal also considers articles that deal with global issues. The primary criteria for selecting papers are originality, quality, and contribution to the field. The categories of articles include commentary, review articles, research articles and book reviews.  AEJ is indexed in the Thai-Journal Citation Index (TCI), IDEAS/RePEc, CAB Abstracts, Google Scholar, ASEAN Citation Index (ACI) and Emerging Sources Citation Index (ESCI). Two issues are published a year, in June and December. All articles are open access. No submission fee and page charge.

 • BU Academic Review

  The BU Academic Review is an academic journal operated by Bangkok University, have been publishing articles incessantly since 2002, and currently ranked in the first group (Group 1) of the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) and ASEAN Citation Index (ACI).  The scope extends to cover the publication of conceptual papers in social science, humanities, and related interdisciplinary fields. 


  ISSN : 2651 - 0952 (Online)

 • Community University Engagement Journal

  Community University Engagement Journal (CUE-J) is an open access, peer-reviewed, international journal that is published by Mahasarakham University. The CUE-J provides a platform for all researchers, academics, professionals, practitioners and students to publish and share knowledge, experiences, achievements and findings regarding topics involved community-university engagement. This would aim to create ideas, as well as, to conduct further development, collaboration and thus the mutual benefits for all community-university via the practical engagement projects and activities.


  The CUE-J journal is set to meet the high quality empirical and theoretical research articles, case studies, literature reviews and/or book reviews. The details included in the CUE-J articles would be one or the combination of the following lists: engagement teaching, engagement research and engagement academic service, which would be performed/achieved between/among community (s) and university(s).


  Details included in the articles would be about the achievement resulted from the implementation of the methods, projects, activities, policies, principles and other actions that involve the engagement between the community (s) and the university (s). All prestigious researchers/lecturers/staff/students/people from all parts of the world are very welcome to contribute and share their findings and success in the fields of the above topics in the CUE-J.


  The CUE-J journal does publish in both print out and online versions. There is absolutely no charge for all the processes of submitting, reviewing and publishing the articles, as well as, accessing and downloading the published articles in the CUE-J website.


  CUE-J journal has 2 issues/year (January-June and July-December) by published with both online and printed version.  • e-ISSN (online): 2539-6285

  • p-ISSN (print): 2539-6277


  The articles must be original and never be published in any other websites or other journals before. The articles which are considered as “plagiarism” articles are strongly prohibited to be published in the CUE-J journal.


  There is absolutely no charge for all the authors/reviewers/visitors for all the processes of submitting, reviewing, English proofreading, publishing, accessing and downloading the articles with/from the CUE-J journal.


  Any questions and comments, please contact cuej@msu.ac.th

 • Chulalongkorn Business Review

  Chulalongkorn Business Review is a journal that publishes articles in accounting, management, finance, marketing, applied statistics, insurance, and IT. The journal has been published quarterly and widely recognized by researchers and practitioners in Thailand for more than 40 years. The Chulalongkorn Journal of Business Review will accept academic and research papers as well as letters to the Editor, which express opinions on the works published, written in English and Thai, in any field related to business administration. It aims to publish high quality papers that are theory-oriented and will contribute to the further development or creation of a new body of language or those emphasizing practicality that can be adopted or practised in business administration. 

 • Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University

  วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

  ดำรงวิชาการเป็นวารสารวิชาการของคณะโบราณคดี ซึ่งเป็นวารสารประจำคณะฯ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ Book review ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ของคณาจารย์ นักวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม และให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการ อันจะก่อนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีกำหนด ออกปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือนของทุกปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) จัดพิมพ์จำนวน 300 เล่มต่อฉบับ

 • HRD Journal

  HRD Journal promotes aspects of practices and research that explore issues of individual, group and organizational learning and performance, wherever they might be located. HRD Journal is an academic journal for scholars of human resource development and related disciplines.


  Print ISSN: 1906-9308


  ...............................................................

 • Asia-Pacific Journal of Science and Technology

  Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST)


  The Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST), formerly known as the KKU Research Journal, is a peer-reviewed journal published by the Research and Technology Transfer Affairs Division of Khon Kaen University. The journal's title was changed in order to attract more international readers and authors.


  The journal accepts English-language manuscripts of original research and review articles which have never been published elsewhere. The main focus of the journal is to publish work that leads to creative practical applications, environment preservation, and human well-being. Research areas covered by the journal include engineering science, technology, agricultural science, and health science. Manuscripts reporting on research that integrates any of the aforementioned fields are especially encouraged. Our core interest is in the use of engineering, scientific, and technological knowledge to assist, co-operate with, and enhance other fields, such as health and agricultural science, in order to improve human well-being. We particularly welcome research that integrates various fields, including plant science and pharmaceutical science or plant science, agricultural engineering, automatic control, and energy technology.


  The journal employs a double-blind review process, in which authors and reviewers are anonymous to each other throughout the process. 


  Journal Abbreviation: Asia Pac J Sci Technol
  Online ISSN: 2539-6293
  Start Year: 1996
  Language: English
  Publication Fee: Free
  Issues per Year: 4 Issues


   


  Download Template Guidelines Here


   

 • An Online Journal of Education

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย