[1]
แผ่นทอง เ. และ สิงห์คำ อ. 2020. การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 1, 1 (มิ.ย. 2020), 78–94.