[1]
ยุทธพล ส. 2020. การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 1, 2 (พ.ย. 2020), 45–61.